24 sept 2018 Algemene ledenvergadering s.v. DTS Oudkarspel

24 sept 2018 Algemene ledenvergadering s.v. DTS Oudkarspel

Maandag 24 september 2018, aanvang 20.00 uur in de kantine van sv DTS.

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vorige Algemene Ledenvergadering: Deze zijn reeds toegestuurd via de email en hier te lezen.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslagen:
  • Jeugdcommissie
  • Kantinecommissie
  • Sponsorcommissie
  • Wedstrijdsecretaris / ledenadministratie
  • Sportparkcommissie
  • Communicatie
  • Secretaris
 1. Jaarverslag penningmeester
  • B. Verslag kascommissie
  • C. Verkiezing kascommissie:
   • Aftredend en niet-herkiesbaar: Michiel van Overbeek en Marko Post
  • Vaststelling begroting seizoen 2018/2019
  • Verkrijging goedkeuring tot een contributieverhoging indien het bestuur dit noodzakelijk acht voor het seizoen 2019/2020
 1. Bestuurszaken
  • Penningmeester: Cor de Bakker is aftredend op verzoek.
  • Secretaris: Ron Zut is aftredend op verzoek.
  • Jeugdvoorzitter: Niels Mammen is aftredend en niet-herkiesbaar.
  • Kantine: Andre Bakker is aftredend en niet-herkiesbaar.
  • Communicatie: Maurice Rootjes is aftredend op verzoek.
  • Voorzitter: Rick Tauber is aftredend en niet-herkiesbaar.

De volgende personen hebben zich kandidaat gesteld:

 • Jan Vaartjes
 • Marko Post
 • Ronald Schweitzer (ad interim)
 • Ron Verschoor
 • René Feller

Personen van 18 jaar en ouder die zich kandidaat willen stellen voor het vervullen van een bestuurstaak, kunnen zich tot uiterlijk 17 september 2018 aanmelden bij de secretaris, via info@svdts.nl of 06-24559174.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Namens het Bestuur,

Ron Zut, secretaris

Heb je een leuk verslag geschreven van een voetbalwedstrijd of andere activiteiten bij DTS? Of heb je mooie actiefoto’s gemaakt van wedstrijden? Mail ze dan gerust naar de redactie. Samen kunnen we zoveel mogelijk updates geven over de laatste ontwikkelingen bij onze club s.v. DTS Heb jij andere tips, ideeën of suggesties voor de redactie? Mail ons dan op redactie@svdts.nl
X