Algemeen Ledenvergadering 23-09-2019

Algemeen Ledenvergadering 23-09-2019

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING SV DTS OUDKARSPEL

Maandag 23 september 2019, aanvang 20.00 uur, kantine DTS.

 

1- Opening
2- Vaststellen notulen vorige Algemene Ledenvergadering (24-9-2018)
Deze notulen worden aan u uitgereikt, voor aanvang van de vergadering.
-3 Ingekomen stukken en mededelingen.
-4 Jaarverslag over het seizoen 2018-2019.
– Jaarverslag penningmeester
– Verslag kascommissie
– Vaststelling begroting seizoen 2019-2020
– Verkrijging goedkeuring tot een contributieverhoging indien het bestuur dit noodzakelijk acht voor het seizoen 2020-2020, én goedkeuring tot het verplicht stellen van kantinediensten vanaf 1-1- 2020 en het instellen van sancties bij weigering.
-5 Bestuurszaken
Penningmeester Ronald Schweitzer is aftredend, zoals is afgesproken bij zijn aantreden in september 2018.
Personen van 18 jaar en ouder die zich kandidaat willen stellen voor het vervullen van deze bestuurstaak, kunnen zich tot uiterlijk 16 september 2019 aanmelden bij de secretaris, via info@svdts.nl of 06-22221470.
Het bestuur stelt voor om Anja Slagmolen toe te laten treden tot het bestuur.
-6 Rondvraag

-7 Sluiting

Namens het Bestuur,

René Feller, secretaris

X