C2 2011-2012

DTS C2 2011-2012

Voorste rij (v.l.n.r): Nick Boekel, Stef Koppelaar, Tim de Boer, Mike Goedhart
Middelste rij (v.l.n.r): Floyd de Koning, Feiko Rood, Stefan de Groot, Kas Feller, Wout van der Steen
Achterste rij (v.l.n.r): Mick Spaansen, Bas Kout, Mats Meinsma, Luc Spaansen, Danny de Jong
Op de foto ontbreekt: Kaylee Kramer

Coach/Trainer: Henny Koppelaar, Volert Meinsma, Wim de Koning

Archief 2011-2012

Gehele Archief

X