C2 2012-2013

DTS C2 2012-2013

Voorste rij (v.l.n.r): Tygo de Wilde, Jimmy Tuijnman, Toin Muileboom, Stef Koppelaar, Nick Boekel
Middelste rij (v.l.n.r): Feiko Rood, Mats Meinsma, Mark Koerse, Kas Feller, Quinten Meilink
Achterste rij (v.l.n.r): Chris Biersteker, Bart de Munk, Luke Spaans, Floyd de Koning

Coach/Trainer: Volkert Meinsma
Ass Coach: Henny Koppelaar

Archief 2012-2013

Gehele Archief

X